Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et dokument, hvor en person (fuldmagtsgiveren) giver en anden person (fuldmægtigen) tilladelse til at handle og træffe beslutninger på fuldmagtsgiverens vegne, hvis fuldmagtsgiveren på et tidspunkt i fremtiden bliver ude af stand til selv at tage vare på sine økonomiske og/eller personlige anliggender.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft på det tidspunkt, hvor fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv. Dette kan være på grund af ulykke, sygdom, alderdom eller andre omstændigheder. Fuldmagtsgiveren kan bestemme omfanget af fuldmagten og kan også begrænse den til specifikke områder, såsom helbredsmæssige forhold eller økonomiske beslutninger.

En fremtidsfuldmagt kan give fuldmægtigen beføjelse til at træffe beslutninger om f.eks. at betale regninger, administrere ejendom, håndtere bankkonti, tage beslutninger om medicinsk behandling og sundhedspleje eller træffe beslutninger om slutningen på livet mv. Fuldmagtsgiveren kan på ethvert tidspunkt ophæve sin fremtidsfuldmagt, så længe vedkommende er i stand til at træffe egne beslutninger.

I Danmark er fremtidsfuldmagter reguleret i Lov om fremtidsfuldmagter, der trådte i kraft den 1. september 2017. Loven fastsætter regler for, hvordan en fremtidsfuldmagt skal udformes og anvendes.

Loven definerer, hvad en fremtidsfuldmagt er, hvordan den kan oprettes, hvilke beføjelser en fuldmægtig kan have, hvordan en fremtidsfuldmagt kan tilbagekaldes eller ændres, og hvordan den skal tages i brug, hvis fuldmagtsgiveren bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv.

Lov om fremtidsfuldmagter er en del af den danske værgemålslovgivning, der regulerer, hvordan værgemål kan etableres og forvaltes for personer, som ikke kan træffe beslutninger selv. Formålet med lovgivningen er at beskytte og sikre retssikkerheden for personer, der er ude af stand til at træffe beslutninger selv, og som har behov for en fuldmægtig eller værge til at varetage deres interesser.

Fordele ved at oprette en fremtidsfuldmagt

Der er flere fordele ved at oprette en fremtidsfuldmagt:

  1. Kontrol: Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, og du kan også bestemme, hvilke beføjelser fuldmægtigen skal have.
  2. Tryghed: Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt kan du sikre dig, at der er nogen, du stoler på, der kan træffe beslutninger på dine vegne, hvis du bliver ude af stand til selv at gøre det.
  3. Besparelse af tid og penge: Hvis ikke du opretter en fremtidsfuldmagt, kan det være nødvendigt at igangsætte en værgemålsproces for at få nogen til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis ikke du selv er i stand til det. Dette kan være meget bureaukratisk og tidskrævende. Dette kan undgås ved at oprette en fremtidsfuldmagt.
  4. Bedre end værgemål: Hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, og du senere bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv, kan det være nødvendigt at involvere myndighederne, hvorved Familieretshuset finder en værge til dig. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du minimere denne risiko, da du ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt, selv bestemmer hvem der skal være fuldmægtig for dig.
  5. Lettere for dine pårørende: Hvis du bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv, kan det være en stor byrde for dine nærmeste at skulle gennem værgemålsprocessen for at kunne træffe beslutninger på dine vegne. Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt kan du lette byrden idet dine pårørende langt hurtigere kan få beføjelse til at agere for dig.

Hvem kan repræsentere mig – være fremtidsfuldmægtig(e)?

Ifølge lov om fremtidsfuldmagter kan enhver myndig person udnævnes til at være fremtidsfuldmægtig. Det kan f.eks. være private personer, erhvervsdrivende, advokater eller andre professionelle, der tilbyder fuldmagts- og rådgivningstjenester.

Det er vigtigt at bemærke, at fuldmægtigen skal have de rette erfaringer og kompetencer til at udføre de opgaver, som er tildelt i fremtidsfuldmagten. Derudover bør fuldmægtigen have en tillidsfuld relation med fuldmagtsgiveren.

Det er muligt at udnævne flere personer til at være fuldmægtige på samme tid eller i forskellige tidsperioder. I sådanne tilfælde er det vigtigt at fastsætte, hvordan beslutninger træffes, og hvordan samarbejdet mellem fuldmægtigene fungerer, så der ikke opstår uenigheder eller konflikter.

Hvordan og hvad skal jeg overveje når jeg opretter en fremtidsfuldmagt?

For at oprette en fremtidsfuldmagt i Danmark skal du følge disse trin:

Overvej dine behov: Overvej hvilke beføjelser du ønsker at give din fuldmægtig, og hvilke beslutninger du ønsker at give dem ansvar for, hvis du bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv.

Vælg en eller flere fuldmægtige: Vælg en eller flere personer, som du har tillid til, og som har de nødvendige kompetencer og erfaringer til at udføre de opgaver, der er tildelt den/dem i fremtidsfuldmagten. Man kan indsætte en rangorden i fremtidsfuldmagten, således at man indsætter én eller flere personer på 1. pladsen, og én eller flere personer på 2. pladsen. Dette vil betyde, at såfremt den eller de udpegede fuldmægtig(e) på 1. pladsen ikke længere vil eller er i stand til at påtage sig opgaven, vil personen(erne) på 2. pladsen overtage beføjelserne

Udarbejd en fremtidsfuldmagt: Det anbefales at få hjælp fra en advokat eller anden professionel til at oprette en fremtidsfuldmagt, således at fremtidsfuldmagten opfylder de individuelle ønsker og behov og er i overensstemmelse med reglerne i lov om fremtidsfuldmagter.

Efter at indholdet i fremtidsfuldmagten er godkendt, skal fremtidsfuldmagten tinglyses. Dette sker ved at fremtidsfuldmagten bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret ved tinglysningsretten. Her skal man logge ind på www.tinglysning.dk og skrive under på fremtidsfuldmagten med sit MitID.

Når fremtidsfuldmagten er skrevet under digitalt, skal man møde op hos notaren ved en af domstolene i Danmark. Her skal man inden 6 måneder efter registreringen i fremtidsfuldmagtsregisteret vedkende sig fremtidsfuldmagten for notaren. Dette er en betingelse for at fremtidsfuldmagten er gyldigt oprettet. Notarens opgave er at påse, at man fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fremtidsfuldmagten og ikke er undergivet direkte pres fra andre personer.

Man skal medbringe billedlegitimation og oplyse notaren advokatens j.nr. Det koster kr. 300 i notargebyr pr. fremtidsfuldmagt at få notaren til at foretage tinglysningen.

Fremtidsfuldmagten er herefter registreret og tinglyst.

Hvis man herefter i fremtiden måtte få brug for at igangsætte fremtidsfuldmagten skal man anmode Familieretshuset herom.

Når Familieretshuset skal vurdere, om fremtidsfuldmagten skal igangsættes, ser de på samtlige omstændigheder vedrørende fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand, herunder om man på fornuftig måde og med fornøden dømmekraft kan overskue, forstå og varetage de forhold, som fremtidsfuldmagten dækker. Der lægges særlig vægt på den lægeerklæring, som skal vedlægges anmodningen om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?
Vi benytter cookies til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

Bliv ringet op af en advokat

Har du brug for hjælp?
Udfyld formularen – så ringer vi dig op hurtigst muligt.