Persondatapolitik

Vi har behov for at håndtere en række personoplysninger, for at kunne behandle de sager, vi påtager os.

Vi har udarbejdet denne persondatapolitik, for at give dig et indblik i, hvordan vi gør dette, og hvilke forholdsregler vi har taget, for at forhindre misbrug.

DATAANSVARLIG

Dahl Jakobsen Advokatfirma I/S, Møllegade 32, 1., 8000 Aarhus C, telefon: 42205949, e-mail: morten@dj-advokatfirma.dk (CVR-nummer 40093044).

GENERELT OM INDSAMLING AF DATA

I forbindelse med vores rådgivning, modtager vi diverse oplysninger fra vores klienter og eventuelt fra andre parter. Nogle gange indhenter vi også selv oplysninger.

Vi opbevarer disse oplysninger elektronisk og i visse tilfælde også fysisk.

Disse oplysninger kan indeholde personoplysninger, og kan handle om vores klienter eller andre, som er en del af sagen. 

Der kan være tale om almindelige personoplysninger som navn og kontaktinformation. Der kan også være tale om CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Der kan også være tale om andre, personfølsomme oplysninger.

FORMÅL OG GRUNDLAG

Formålet med at behandle de oplysninger, vi modtager, er at kunne varetage vores klienters interesser i de sager, vi påtager os.

Vi behandler disse oplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens bestemmelser.

Årsagen til, at vi indhenter og behandler disse oplysninger er, at de er nødvendige for at varetage de opgaver, som vores klienter har betroet os, forsvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen og god advokatskik.

CPR-numre behandles jf. databeskyttelseslovens § 11.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger på vores klienter for at opfylde kravene i hvidvasklovens § 11.

VIDEREGIVELSE MV.

Vi deler ikke personoplysninger med andre med henblik på markedsføring, reklame.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores klienters interesser i den konkrete sag, eller ekspedere de sager, hvori oplysningerne indgår.

De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, domstole og i den forbindelse f.eks. sagkyndige der skal afgive erklæringer, modparter og deres rådgivere. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.

Vi overfører som hovedregel ikke data uden for EU. Hvis en sådan overførsel skal finde sted, vil vi overholde databeskyttelseslovgivningen og træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan arbejde i vores it-systemer.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne. 

OPBEVARING AF DATA

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning for den enkelte sag sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i en længere periode. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, opbevarer vi jf. de gældende regler på området, alle relevante identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

Udvikler af hjemmesiden er online bureauet 360digital.dk.

DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
  • ret til at få urigtige oplysninger rettet eller slettet
  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning,
  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

Vi kan i forbindelse med registreredes rettighedsudøvelse stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Denne orientering er senest opdateret den 2. januar 2019 og vil blive opdateret løbende.

Vi benytter cookies til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

Bliv ringet op af en advokat

Har du brug for hjælp?
Udfyld formularen – så ringer vi dig op hurtigst muligt.