Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for de sager, som Dahl Jakobsen Advokatfirma (herefter Advokatfirmaet) påtager sig at føre, medmindre andet er aftalt med klienten.

Advokatfirmaet er forpligtet til at give klienten en række oplysninger i forbindelse med, at vi påtager os en sag for klienten. Disse oplysninger findes i dette dokument, og i aftalebekræftelsen.

Advokatfirmaet er et interessentskab (I/S) og har CVR-nr. 40093044.

Alle ansatte advokater er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

SKRIFTLIGE PRISOPLYSNINGER

Advokatfirmaet er forpligtet til at give klienter, som er forbrugere, skriftlige prisoplysninger.
En klient, som er forbruger, har krav på at få oplysninger om de vigtigste elementer i den sag, som advokaten påtager sig for klienten.

Advokaten skal oplyse om den forventede pris på opgaven og om den måde salæret vil blive beregnet på. Disse oplysninger specificeres i aftalebekræftelsen.

Det er ikke altid muligt ved sagens opstart at skønne over den samlede pris for opgaven. I sådanne tilfælde vil der ikke blive givet et prisoverslag, men der vil blive oplyst om principperne for afregning.

Hvis der er givet et prisoverslag, og det måtte vise sig, at sagen ikke kan føres her indenfor, vil klienten blive underrettet herom, samt modtage nye prisoplysninger.

Så vidt muligt vil klienten ved sagens opstart blive oplyst om andre forventede udgifter i forbindelse med sagen, eksempelvis tinglysnings- eller andre afgifter, herunder retsafgifter, transportomkostninger mv.

BEHANDLING AF SAGEN

Advokatfirmaet behandler sagen ud fra de oplysninger og instrukser, som vi modtager fra klienten. Såfremt disse er i strid med lovgivningen eller med de advokatetiske regler, kan vi ikke behandle sagen.

AFSLUTNING AF SAGSBEHANDLINGEN

Klienten kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode Advokatfirmaet med at ophøre med at behandle sagen.

Tilsvarende er Advokatfirmaet berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at meddele klienten, at vi ikke længere kan behandle sagen for klienten.

I begge tilfælde vil sagen blive afregnet efter principperne for afregning.

VORES SALÆR

Som udgangspunkt beregnes vores salær på baggrund af, hvor lang tid, der er brugt på at behandle sagen.

Salæret kan dog afvige herfra som følge af sagens karakter, og der vil således blive taget hensyn til såvel det anvendte tidsforbrug som sagens genstand, graden af anvendt specialistviden, opgavens kompleksitet, hvorvidt arbejdet med sagen er udført under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten samt det opnåede resultat.

Vores salær tillægges moms.

Advokatfirmaet er i alle sager berettiget til at afregne sagen a conto løbende. Vores fortsatte bistand med sagen er betinget af, at udstedte a conto fakturaer betales.
Vi vil som regel ved sagens opstart bede om, at der indbetales et depositum til vores klientkonto.
Betalingsbetingelserne er netto 8 dage kontant, hvorefter der kan beregnes morarenter, jfr. renteloven.

Timetakster pr. 1. januar 2019
Pr. advokatsekretærtime kr. 1.200 + 25 % moms, i alt kr. 1.875.
Pr. advokattime kr. 2.200 + 25 % moms, i alt kr. 2.750,00.

Omkostninger
Advokatfirmaet er ikke forpligtiget til at afholde udlæg på vegne af klienten. Disse vil blive opkrævet forud for betaling.

Tidsregistrering
Den tid, der er anvendt på behandling af sagen vil som udgangspunkt blive registreret. Det registreres hvem der udfører arbejdet, hvilket arbejde der udføres, og hvor langt tid arbejdet har taget at udføre.

KLIENTMIDLER

Alle klientmidler vil blive indsat på vores klientkonto i Sparekassen Kronjylland. Vi behandler alle klientmidler efter Advokatsamfundets regler, og midlerne er undergivet revision af vores revisor.

Alle klientmidler indestående på klientkonti er underlagt lov om en indskyder- og investorgarantiordning, hvilket betyder, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum pr. indskyder under ordningen på EUR 100.000.

Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har klienten andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på vores klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut.

IDENTITETSOPLYSNINGER

Alle danske advokater er omfattet af hvidvaskloven. Loven pålægger os bl.a. i visse sager at indhente identitetsoplysninger om klienten ved sagens start.

Derudover skal advokaten opbevare identitetsoplysninger, dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner i mindst 5 år fra sagens afslutning.

Endvidere er vi forpligtiget til at foretage indberetning til enten Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvis vi har mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terror, og en nærmere undersøgelse ikke kan afkræfte denne mistanke.

Som følge af ovenstående kan klienten i forbindelse med sagens blive anmodet om at afgive identitetsoplysninger, dvs. oplysninger om navn, adresse, cpr.nr. og for selskaber CVR.nr. Dokumentation for private kan ske i form af kopi af sygesikringsbevis samt pas eller kørekort.

TAVSHEDSPLIGT

Alle Advokatfirmaets medarbejdere har tavshedspligt, og vi behandler de oplysninger, som vi modtager fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning, også efter sagens afslutning.

Advokatfirmaet kan i visse tilfælde blive pålagt at afgive oplysninger, som ellers var omfattet af vores tavshedspligt, til myndigheder eller domstolene.

PERSONDATAPOLITIK

Vores persondatapolitik kan findes på vores hjemmeside dj-advokatfirma.dk

ANSVARSBEGRÆNSNING

Advokatfirmaet er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for et eventuelt tab som vores rådgivning måtte påføre klienten.

Advokatfirmaet er ikke ansvarligt for avancetab, driftstab, goodwill eller lignende indirekte tab.

Eventuelt krav skal rejses mod Advokatfirmaet og ikke mod den enkelte advokat.

KLAGER

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores rådgivning eller vores salær, opfordrer vi til at kontakte os. I de fleste tilfælde kan vi finde en mindelig løsning.

Alle vores advokater er underlagt de advokatetiske regler og Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Klager over vores rådgivning og det beregnede salær kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K og på advokatnaevnet.dk.

LOVVALG OG VÆRNETING

Eventuelle tvister mellem Dahl Jakobsen Advokatfirma og en klient afgøres i henhold til dansk ret.

Dahl Jakobsen Advokatfirma anvender ikke værnetingsklausuler.

FORSIKRING

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i forsikringsselskabet Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Senest revideret den 23. februar 2021.

Vi benytter cookies til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

Bliv ringet op af en advokat

Har du brug for hjælp?
Udfyld formularen – så ringer vi dig op hurtigst muligt.